استخدام سرپرست برنامه ریزی و تولید در شرکت جهان تجارت پادیر در کرج