استخدام مدیر مالی با بیمه و بیمه تکمیلی در کشت و صنعت تخته فشرده پاک چوب