استخدام اپراتور CNC 4-5 محور، مونتاژکار و جوشکار(آرگون و برق)