استخدام کارشناس میکروبیولوژی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت پارس آزمای طب