استخدام تحصیلدار و کارپرداز در تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس در یزد