استخدام کارگر انبار، آبدارچی و بسته بند در فروشگاه آجیل چی در خراسان رضوی