استخدام مدیر فنی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت توسعه درب ایده (Bericap)