استخدام پروموتور در شرکت عصاره جاوید پارسیان در اصفهان