استخدام مسئول برگزاری رویدادها با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش و سرویس/ اصفهان