استخدام مهندس برق و الکترونیک با گرایش های قدرت - کنترل در آمل