استخدام مونتاژ کار با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت حرارت سازه مبنا در قزوین