استخدام کارشناس کنترل تولید صنایع، سرپرست تولید و طراح و گرافیست