استخدام کارگر ساده و کارمند اداری در شرکت مهتاب تیام کوثر/ شهرک صنعتی سجزی