استخدام سرپرست اداری در شرکت پدیده کاوش ایرانیان در هرمزگان