استخدام موزع (مامور توزیع و پخش) با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت پخش یک و یک