استخدام مدیر کنترل کیفیت و کارشناس کنترل کیفیت با بیمه، سنوات و پاداش در قم