استخدام منشی آشنا به حسابداری با بیمه و بیمه تکمیلی در آذربایجان شرقی