استخدام سرپرست انبار و انباردار در کاوش داده پردازان سفیر در یزد