استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر پیمانی در هرمزگان