استخدام تکنسین تاسیسات و اپراتور دستگاه یووی شابلونی از البرز