استخدام نقشه‌کش صنعتی با بیمه،بیمه تکمیلی و سرویس در مرکزی