استخدام مهندس کامپیوتر با بیمه در پیشگامان روشنگر پارس در فارس