استخدام نماینده علمی در شرکت دارو سازی امین در تبریز