استخدام کارگر ساده در یک کارگاه نجاری و صنایع دستی در خراسان رضوی