استخدام منشی با بیمه، سرویس در یک شرکت فنی و مهندسی در قزوین