استخدام مونتاژ کار صنعتی با دریافتی تا 6 میلیون و بیمه در اصفهان