استخدام نگهبان با بیمه و بیمه تکمیلی در موسسه محافظین حریم سامان از البرز