استخدام کارگر تولید با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در صنایع غذایی 202/البرز