استخدام داروساز با بیمه، پاداش، عیدی در داروخانه دکتر غریبی از فارس