استخدام پرسشگر میدانی با بیمه تکمیلی در شرکت EMRC در فارس