استخدام بازاریاب با بیمه و بیمه تکمیلی در مجتمع صنعتی سپاهان باطری در شیراز