استخدام کارشناس فروش میدانی با دریافتی بیش از 14 میلیون و بیمه در مرند