استخدام مدیر فروش مواد غذایی در شرکت تولید و تحقیقات غذایی نان تلاش/ البرز