استخدام جوشکار با بیمه، سرویس در شهر کربن حیدریه در قزوین