استخدام کارشناس کنترل کیفی با بیمه و سرویس در کارخانه دیبا پوش اسپادانا