استخدام سرپرست آزمایشگاه و کارشناس برنامه ریزی تولید در شهرک صنعتی چناران