استخدام تکنسین ارشد مکانیک با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش و سرویس در اصفهان