استخدام حسابدار با بیمه در یک پروژه تجاری در منطقه آزاد کیش