استخدام حسابدار با سرویس، بیمه تکمیلی در شرکت کاغذ اندیشه ماندگار در البرز