استخدام طراح صنعتی با بیمه، عیدی و پاداش در شرکت نوبافت شادیلون