استخدام تحصیلدار و کارپرداز با بیمه و سرویس در شهرک صنعتی سلیمی