استخدام مسئول انبار با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در یزد