استخدام منشی آشنا به حسابداری در یک شرکت معتبر در فارس