استخدام نماینده علمی با حقوق ثابت،پورسانت،بیمه،بیمه تکمیلی /آذربایجان غربی