استخدام بازرس و پشتیبان دستگاه های کارتخوان با بیمه تکمیلی در خراسان رضوی