استخدام نگهبان در شرکت تعاونی دانش بنیان بنای رسیس در قم