استخدام مهندس مکانیک و تکنسین تاسیسات در یک شرکت تولیدی صنعتی در کرمانشاه