استخدام کارگر انبار با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش، عیدی در گروه صنعتی مبتکران