استخدام بازرس حفاری در بازرسی فنی آسکو بین الملل در خوزستان