استخدام کارشناس تاسیسات با بیمه، بیمه تکمیلی در شرکت فرآیند کنترل نقش جهان